گوشی خود را به حالت عمودی بچرخانید

BEHIND THE BARS

COMING SOON

BEHIND THE BARS

0
COMING SOON

واسط جنگ جهانی دوم , زندانی در برلین , چهار اسیر جنگی از چهار کشور و چهار گذشته متفاوت , با سرانجامی تلخ و شوم! نه فقط مرگ اما ! شما پا جای پای آنها می گذارید! سعی کنید در زمانی که برایتان باقیست از این زندان شوم فرار کنید. اما بخاطر داشته باشید که تنها دیواره های سنگی زندان سد راه شما نخواهند بود! قرار بر این است زنده از زندان خلاص شوید. آنچه تاکنون سابقه نداشته است. خودتان را برای یکی از پراضطراب ترین تجربه هایتان آماده کنید. دقت کنید :‌ در این تجربه بیش از هر زمان دیگر شاید نیاز به همکاری با دوستانتان را خواهید داشت ! اگر عادت داشتید پروژه های درسی و کاریتان را تنها پیش ببرید ، اینجا قطعا به مشکل خواهید خورد ! همچنین مد نظر داشته باشید نور فضای بازی در حداقل لوکس نوری طراحی شده است.

 • دلهوره آور - هیجانی
 • 90 دقیقه
 • 4 تا 10 نفر
 • سخت ! اما نه سخت ترین
 • 90 متر مربع
 • 02126708015

تهران، انتهای خیابان ولنجک، مجموعه تله کابین توچال، بوستان سلامتی 2، کیوب کلاب

0

واسط جنگ جهانی دوم , زندانی در برلین , چهار اسیر جنگی از چهار کشور و چهار گذشته متفاوت , با سرانجامی تلخ و شوم! نه فقط مرگ اما ! شما پا جای پای آنها می گذارید! سعی کنید در زمانی که برایتان باقیست از این زندان شوم فرار کنید. اما بخاطر داشته باشید که تنها دیواره های سنگی زندان سد راه شما نخواهند بود! قرار بر این است زنده از زندان خلاص شوید. آنچه تاکنون سابقه نداشته است. خودتان را برای یکی از پراضطراب ترین تجربه هایتان آماده کنید. دقت کنید :‌ در این تجربه بیش از هر زمان دیگر شاید نیاز به همکاری با دوستانتان را خواهید داشت ! اگر عادت داشتید پروژه های درسی و کاریتان را تنها پیش ببرید ، اینجا قطعا به مشکل خواهید خورد ! همچنین مد نظر داشته باشید نور فضای بازی در حداقل لوکس نوری طراحی شده است.

 • دلهوره آور - هیجانی
 • 90 دقیقه
 • 4 تا 10 نفر
 • سخت ! اما نه سخت ترین
 • 90 متر مربع
 • 02126708015

تهران، انتهای خیابان ولنجک، مجموعه تله کابین توچال، بوستان سلامتی 2، کیوب کلاب